آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بین خیایان هویزه و آپادانا، خیابان شریف، پلاک ۲۴، واحد ۲

تلفن: ۸۸۵۴۸۳۶۵ – ۸۶۰۴۵۷۰۴ – ۸۸۷۶۳۹۷۹ – ۸۸۱۷۵۶۸۷

دورنگار: ۸۸۷۶۳۹۷۹

ایمیل: info@amitistech.com

وبسایت: www.amitiscompany.com

Address: No.24, Sharif St., North Sohrevardei Ave,Tehran-Iran  
۸۸۵۴۸۳۶۵ , ۸۶۰۴۵۷۰۴ , ۸۸۷۶۳۹۷۹ , ۸۸۱۷۵۶۸۷ Tel:  (+۹۸) ۲۱  
Telefax: (+۹۸) ۲۱ ۸۸۷۶۳۹۷۹  
Website: www.amitistech.com  
Email: info@amitistech.com