لیست قیمت

فهرست مطالب

[vc_row css=”.vc_custom_1490687590049{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column width=”1/3″][fh_pricing_table currency=”تومان” unit=” ماه/” desc=”مناسب برای سایت هایی که ترافیک زیادی دریافت نمی کنند.” button_text=”الان عضو شوید” button_link=”url:%23|title:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” name=”طرح ابتکاری” price=”0″ features=”%5B%7B%22name%22%3A%22512%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%221%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%2220%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20SSD%20%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%221TB%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%221%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][fh_pricing_table currency=”تومان” unit=”ماه/ ” desc=”مناسب برای سایت هایی که ترافیک زیادی دریافت نمی کنند.” button_text=”همین الان بپیوندید” button_link=”url:%23|title:%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” promoted=”yes” name=”طرح پیشرفته” price=”50″ features=”%5B%7B%22name%22%3A%22%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%204GB%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%222%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9%2080%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20SSD%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%2010%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%225%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][fh_pricing_table currency=”تومان” unit=”ماه/ ” desc=”مناسب برای سایت هایی که ترافیک زیادی دریافت نمی کنند.” button_text=”همین الان بپیوندید” button_link=”url:%23|title:%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” name=”طرح سازمانی” price=”99″ features=”%5B%7B%22name%22%3A%228%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%224%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22160GB%20SSD%20%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%2020TB%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B7%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row]