تهران – سهروردی شمالی  تلفن:02188888888 info@amitiscompany.com

تامین تجهیزات

توسعه انرژی و انرژی زمینه ای است برای ایجاد منابع کافی انرژی اولیه

کالیبراسیون

صنعت نفت شامل فرآیندهای جهانی اکتشاف، استخراج، پالایش و حمل و نقل می باشد.

اتوماسیون صنعتی

مهندسی شیمی شامل استفاده از چند زمینه پوشش از بیوتکنولوژی است.

آموزش

علوم کشاورزی به دنبال تغذیه از جمعیت جهان در حالی که جلوگیری از مشکلات بیولوژیکی ..