کاربرد ابزاردقیق در صنایع شیمیایی

فهرست مطالب

– مشاوره در انتخاب و تامین انواع تجهیزات ابزاردقیق مربوط به فرآیندهای شیمیایی (فرآیند تولید چسب و مواد آلی ، گچ و سرامیك ، انواع اسیدها و بازها از حالت معمولی تا خورندگی بسیار بالا،گازهای صنعتی و پروسه‎های تبدیلی كلیه مواد پلیمری مانند فرآیند تولید رنگ و … )

– اندازه‎گیری و كنترل دبی جرمی و حجمی Volume and Mass Flowmeter  در كلیه سیالات (اسیدها و بازها ، رنگ و مواد پلیمری) و مواد اولیه فرآیند تولید صابون و شوینده‎ها …

– كنترل فشار و دما در مخازن ذخیره (Storage Tanks)، راكتورهای بچ Batch Reactors  و مخازن همزن دار در دما و فشارهای بالا

– اندازه گیریPH  و كانداكتیویته  Conductivity در آزمایشگاه و نیز در پروسه به صورتonline

– اندازه گیری ارتفاع از بیرون راكتور (به طور غیر مستقیم) توسط سطح ‎سنج گاما