کاربرد ابزاردقیق در صنایع سیمان و معدن

فهرست مطالب

از کاربردهای مهم تجهیزات ابزار دقیق در صنایع سیمان و همچنین در معادن می توان به موارد زیر اشاره نمود

– بررسی های فنی در خصوص انتخاب انواع تجهیزات اندازه‎گیری كلیه پارامترهای كنترلی اعم از فشار Pressure ، دما Temperature ، سطح مخازن، دبی سیالات مختلف و…

– اندازه‎گیری سطح مخازن مواد خام Level Transmitter

– اندازه‎گیری چگالی دقیق مواد جامد

– اندازه‎گیری سطح مواد داخل سیلو های سیمان و سنگهای معدنی بوسیله رادار Radar Level Transmitter

– اندازه‎گیری سطح دیگهای بخار Boiler

– اندازه‎گیری كلیه پارامتر های كیفی آب مصرفی در فرآیند Water Analysis

– اندازه‎گیری پارامتر های كیفی آب ورودی دیگ بخار

– اندازه‎گیری فشار به روی كوره و دیگهای بخار

– اندازه‎گیری سطح مواد جامد داخل مخازن به وسیله رادیواكتیو

– اندازه‎گیری PH  و كدورت Turbidity پساب خروجی كارخانه

– تشخیص، محاسبه و كنترل دبی بخار به صورت جرمی و دقیق Mass Flowmeter

– اندازه‎گیری دقیق میزان سوخت مصرفی

– اندازه‎گیری سطح حوضچه‎ های پساب و فرآوری مواد

– اندازه‎گیری دقیق هوای فشرده مصرفی

– اندازه‎گیری دمای كوره و یاتاقان‎ ها

– اندازه‎گیری دبی و چگالی مواد جامد یا مخلوط‎ های همگن

– اندازه گیری سطح مواد جامد در Bin های ورود مواد به كارخانجات معدن